Verenigde Nasies se Algemene Vergadering

Die Algemene Vergadering is die orgaan van die Verenigde Nasies waar al die state saamtrek met dieselfde voorwaardes van gelykheid, wat daartoe lei dat dit die demokratiese orgaan van die Verenigde Nasies is, as gevolg van die gelykheid van die tussenliggende partye, sowel as die samestelling. Trouens, die groot ontwikkeling wat in die Internasionale Reg getoon word, is te danke aan die relevante resolusies wat deur die Vergadering uitgereik is, soos die dekolonisasiehandves, die beginsels van die internasionale reg vir samewerking tussen state, die Resolusie vir vrede, onder andere. 

Die Handves van San Francisco bevat, met betrekking tot die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies, die volgende: 

 

Artikel 9

 1. Die Algemene Vergadering sal saamgestel word uit al die lede van die Verenigde Nasies.
 2. Geen lid mag meer as vyf verteenwoordigers in die Algemene Vergadering hê nie.
 3.  
Articulo 10

Die Algemene Vergadering kan enige aangeleenthede of vrae binne die perke van hierdie Handves bespreek of wat verwys na die bevoegdhede en funksies van enige instansies wat deur hierdie Handves geskep word, en behalwe soos bepaal in Artikel 12, kan hy aanbevelings doen oor sulke aangeleenthede of vrae aan die lede van die Verenigde Nasies of aan die Veiligheidsraad of aan laasgenoemde en aan hulle.

Articulo 11

 1. Die Algemene Vergadering kan die algemene beginsels van samewerking in die handhawing van internasionale vrede en veiligheid oorweeg, insluitend die beginsels rakende ontwapening en die regulering van bewapening, en kan ook aanbevelings rakende sulke beginsels aan die Lede of aan die Veiligheidsraad of hierdie en dié.
 2. Die Algemene Vergadering kan enige vraag rakende die handhawing van internasionale vrede en veiligheid bespreek wat 'n lid van die Verenigde Nasies of die Veiligheidsraad vir sy oorweging stel, of wat 'n staat wat nie 'n lid van die Verenigde Nasies is nie, ooreenkomstig die artikel voorstel. 35, paragraaf 2, en behalwe soos bepaal in artikel 12, kan hy aanbevelings oor sulke aangeleenthede aan die betrokke staat of state of aan die Veiligheidsraad of aan laasgenoemde en aan hulle rig. Enige aangeleentheid van hierdie aard met betrekking tot watter optrede nodig is, sal deur die Algemene Vergadering voor of na die bespreking daarvan na die Veiligheidsraad verwys word.
 3. Die Algemene Vergadering kan die Veiligheidsraad se aandag vestig op situasies wat internasionale vrede en veiligheid kan in gevaar stel.
 4. Die bevoegdhede van die Algemene Vergadering wat in hierdie artikel opgesom word, beperk nie die algemene omvang van artikel 10 nie. 

Articulo 12

 1. Terwyl die Veiligheidsraad die funksies verrig wat deur hierdie Handves aan hom opgedra word ten opsigte van 'n kontroversie of situasie, sal die Algemene Vergadering geen aanbeveling lewer oor sodanige kontroversie of situasie nie, tensy die Veiligheidsraad dit versoek.
 2. Die sekretaris-generaal moet met die toestemming van die Veiligheidsraad tydens elke sitting aan die Algemene Vergadering verslag doen oor alle aangeleenthede rakende die handhawing van die internasionale vrede en veiligheid wat die Veiligheidsraad kan hanteer, en moet ook aan die Algemene Vergadering, of aan die lede van die Verenigde Nasies as die Vergadering nie in sitting is nie, sodra die Veiligheidsraad ophou om sulke aangeleenthede te bespreek.

Articulo 13

 1. Die Algemene Vergadering sal studies bevorder en aanbevelings doen vir die volgende doeleindes:
  1. internasionale samewerking op politieke gebied te bevorder en die progressiewe ontwikkeling van die internasionale reg en die kodifikasie daarvan te bevorder;
  2. internasionale samewerking in sake van ekonomiese, sosiale, kulturele, opvoedkundige en gesondheids aard te bevorder en te help om effektiewe menseregte en fundamentele vryhede vir almal te maak, sonder om enige onderskeid te tref op grond van ras, geslag, taal of godsdiens.
 2. Die ander bevoegdhede, verantwoordelikhede en funksies van die Algemene Vergadering met betrekking tot die aangeleenthede vermeld in subartikel b van die voorafgaande paragraaf 1 word in die hoofstukke IX en X gelys.

Articulo 14

Behalwe soos bepaal in artikel 12, kan die Algemene Vergadering maatreëls aanbeveel vir die vreedsame beslegting van situasies, ongeag die oorsprong daarvan, wat na die oordeel van die Vergadering die algemene welsyn of vriendskaplike betrekkinge tussen nasies kan benadeel, met inbegrip van die situasies wat daaruit voortvloei. die bepalings van hierdie Handves wat die doelstellings en beginsels van die Verenigde Nasies uiteensit.    

Articulo 15

 1. Die Algemene Vergadering sal jaarlikse en spesiale verslae van die Veiligheidsraad ontvang en oorweeg. Hierdie verslae bevat 'n verslag van die maatreëls wat die Veiligheidsraad besluit het om toe te pas of toegepas het om internasionale vrede en veiligheid te handhaaf.
 2. Die Algemene Vergadering sal verslae van die ander organe van die Verenigde Nasies ontvang en oorweeg.

Articulo 16

Die Algemene Vergadering sal, met betrekking tot die internasionale kuratoriumregime, die funksies uitvoer wat kragtens hoofstukke XIII en XIII aan hom toegeken word, insluitende die goedkeuring van die kuratoriumooreenkomste van gebiede wat nie as strategies aangewys is nie.

Articulo 17

 1. Die Algemene Vergadering sal die begroting van die Organisasie ondersoek en goedkeur.
 2. Die lede sal die uitgawes van die Organisasie dra in die verhouding wat deur die Algemene Vergadering bepaal word.
 3. Die Algemene Vergadering sal die finansiële en begrotingsreëlings wat met die gespesialiseerde agentskappe bedoel in artikel 57 aangegaan word, oorweeg en goedkeur en sal die administratiewe begrotings van sodanige gespesialiseerde agentskappe ondersoek om aanbevelings aan die ooreenstemmende agentskappe te doen.

Articulo 18

 1. Elke lid van die Algemene Vergadering het een stem. 
 2. Besluite van die Algemene Vergadering oor belangrike aangeleenthede word geneem deur die stemming van 'n tweederdemeerderheid van die aanwesige en stemgeregtigde lede. Hierdie aangeleenthede sal insluit: aanbevelings rakende die handhawing van internasionale vrede en veiligheid, die verkiesing van die nie-permanente lede van die Veiligheidsraad, die verkiesing van die lede van die Ekonomiese en Sosiale Raad, die verkiesing van die lede van die Trusteeskapperaad. Kragtens paragraaf c, paragraaf 1, van artikel 86, die toelating van nuwe lede tot die Verenigde Nasies, die opskorting van die regte en voorregte van lede, die uitsetting van lede, aangeleenthede rakende die werking van die kuratorium en begrotingskwessies. .
 3. Besluite oor ander kwessies, insluitend die bepaling van addisionele kategorieë van sake wat met 'n tweederdemeerderheid opgelos moet word, sal deur 'n meerderheid van die lede wat aanwesig is en stem, geneem word.

Articulo 19

Die lid van die Verenigde Nasies wat agterstallig is met die betaling van sy finansiële bydraes vir die uitgawes van die Organisasie, sal nie in die Algemene Vergadering stem nie wanneer die verskuldigde bedrag gelyk is aan of groter is as die totaal van die verskuldigde bydraes nie. die vorige twee jaar voltooi. Die Algemene Vergadering kan wel die lid toelaat om te stem as hy tot die gevolgtrekking kom dat die vertraging te wyte is aan omstandighede buite die beheer van die lid.

Articulo 20

Die Algemene Vergadering sal jaarliks ​​in gewone sittings vergader en, wanneer omstandighede dit vereis, in buitengewone sittings. Die Sekretaris-generaal sal spesiale vergaderings byeenroep op versoek van die Veiligheidsraad of die meerderheid van die lede van die Verenigde Nasies.

Articulo 21

Die Algemene Vergadering sal sy eie voorskrifte bepaal en sy president vir elke sitting verkies.

Articulo 22

Die Algemene Vergadering kan die hulpliggame instel wat hy nodig ag vir die uitvoering van sy funksies.

 

Hulpbronne