Trusteeship Council van die Verenigde Nasies

Die Handves van die Verenigde Nasies, met inagneming van die aantal volke onderworpe aan trusteeskap, het die Trusteeship Council van die Verenigde Nasies tot stand gebring, wat die verpligting gehad het om die ontwikkeling van die volke te monitor, met die doel om te verseker dat die verwysde volke hulself ten volle kon regeer . As gevolg van die vervulling van sy funksies in die Handves, het die Raad van Trustees op 1 November 1994 opgehou om sy funksies uit te oefen om te vergader wanneer nodig.

Die Handves van die Verenigde Nasies sê die volgende: 

Articulo 86

   1. Die Trusteeship Council bestaan ​​uit die volgende lede van die Verenigde Nasies:

          a. Lede wat trustgebiede bestuur;

          b. Lede wat in artikel 23 by name genoem word en wat nie trustgebiede bestuur nie; Y

          c. soveel ander lede wat vir drie jaar deur die Algemene Vergadering verkies is as wat nodig is om te verseker dat die totale aantal lede van die Trusteesraad gelykop verdeel word tussen die lede van die Verenigde Nasies wat sulke gebiede bestuur en nie-administrateurs.

   2. Elke lid van die Trusteesraad sal 'n spesiaal gekwalifiseerde persoon aanwys om hulle in die Raad te verteenwoordig.

Articulo 87

In die uitvoering van hul funksies kan die Algemene Vergadering en onder sy gesag die Trusteesraad:

          a. verslae wat deur die administratiewe owerheid ingedien is, oorweeg;

          b. versoeke te aanvaar en dit in oorleg met die administratiewe owerheid te ondersoek;

          c. reël gereelde besoeke aan die trustgebiede op datums wat met die administratiewe owerheid ooreengekom is; Y

          d. neem hierdie en ander maatreëls in ooreenstemming met die bepalings van die kuratoriumooreenkomste.

Articulo 88

Die Trusteeship Council sal 'n vraelys formuleer oor die politieke, ekonomiese, sosiale en opvoedkundige vooruitgang van die inwoners van elke trustgebied; en die administratiewe owerheid van elke trustgebied binne die bevoegdheid van die Algemene Vergadering, sal 'n jaarlikse verslag lewer op grond van genoemde vraelys.

Articulo 89

Elke lid van die Trusteesraad het een stem.

Die beslissings van die Trusteesraad word geneem deur die meerderheidstem van die lede wat aanwesig is en wat stem.

Articulo 90

1. Die Trusteesraad stel sy eie regulasies uit, wat die metode bepaal om sy president te kies.

2. Die kuratorium sal ooreenkomstig sy voorskrifte, indien nodig, vergader. Dit sal bepalings bevat oor die belê van die Raad op versoek van die meerderheid van sy lede.  

Articulo 91

Die Trusteesraad sal, indien hy dit toepaslik ag, gebruik maak van die hulp van die Ekonomiese en Maatskaplike Raad en van die gespesialiseerde agentskappe met betrekking tot aangeleenthede wat binne hul onderskeie bevoegdhede is.

 

 

Hulpbronne