Die Ekonomiese en Sosiale Raad (ECOSOC) van die Verenigde Nasies Organisasie

Die Ekonomiese en Sosiale Raad (ECOSOC) is die liggaam van die Verenigde Nasies wat verantwoordelik is vir die opstel van sosiale, ekonomiese, kulturele, opvoedkundige en gesondheidsverslae, en is op sy beurt 'n ondersteuning om die werk van die Algemene Vergadering te koördineer in aangeleenthede wat binne sy bevoegdheid is, asook die koördinering van die fondse, agentskappe en programme wat deur die Verenigde Nasies ontwikkel is. Die ECOSOC is een van die interne organe van die Verenigde Nasies, dit ontstaan ​​met die ondertekening van die Handves van San Francisco of Handves van die Verenigde Nasies.

In hierdie opsig skryf voornoemde Handves die volgende voor: 

Artikel 61

Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad bestaan ​​uit vier-en-vyftig lede van die Verenigde Nasies wat deur die Algemene Vergadering verkies word. Behalwe soos voorgeskryf in paragraaf 3, word agtien lede van die Ekonomiese en Maatskaplike Raad elke jaar vir 'n tydperk van drie jaar verkies. Die uittredende lede kom weer in aanmerking vir die daaropvolgende termyn. By die eerste verkiesing wat gehou is nadat die aantal lede van die Ekonomiese en Sosiale Raad van sewe-en-twintig tot vier-en-vyftig vermeerder is, benewens die lede wat verkies is om die nege lede te vervang wie se mandaat aan die einde van daardie jaar verstryk, sal nog sewe-en-twintig lede kies. Die mandaat van nege van hierdie sewe-en-twintig addisionele lede wat so verkies word, sal na een jaar verval en die van nog nege lede na twee jaar, ooreenkomstig die bepalings van die Algemene Vergadering. Elke lid van die Ekonomiese en Maatskaplike Raad het een verteenwoordiger.

Artikel 62 

1. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan studies en verslae oor internasionale aangeleenthede van ekonomiese, sosiale, kulturele, opvoedkundige en gesondheidsgebied en ander verwante aangeleenthede maak of inisieer, en aanbevelings daaroor aan die Algemene Vergadering, aan die lede van die Verenigde Nasies en die betrokke gespesialiseerde agentskappe. 

2. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan aanbevelings doen om respek vir menseregte en fundamentele vryhede van almal en die doeltreffendheid van sulke regte en vryhede te bevorder. 

3. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan konsepkonvensies formuleer oor aangeleenthede wat binne sy bevoegdheid is om dit aan die Algemene Vergadering voor te lê. 

4. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan, volgens die reëls wat deur die Organisasie voorgeskryf word, internasionale konferensies oor sake binne sy bevoegdheid belê.

Artikel 63

1. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan met enige van die in artikel 57 bedoelde gespesialiseerde organisasies sluit, ooreenkomste waardeur die voorwaardes vasgestel word waaronder genoemde organisasies met die Organisasie verbind moet word. Sulke ooreenkomste is onderhewig aan die goedkeuring van die Algemene Vergadering.

2. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan die aktiwiteite van die gespesialiseerde agentskappe koördineer deur met hulle te konsulteer en aanbevelings daaroor te doen, asook deur aanbevelings aan die Algemene Vergadering en die lede van die Verenigde Nasies te doen.

Artikel 64

1. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan die toepaslike maatreëls tref om periodieke verslae van die gespesialiseerde agentskappe te verkry. Dit kan ook reëlings tref met die lede van die Verenigde Nasies en met die gespesialiseerde agentskappe om verslae te verkry oor die maatreëls wat getref is om uitvoering te gee aan sy eie aanbevelings en die wat deur die Algemene Vergadering gemaak word oor aangeleenthede wat binne die bevoegdheid van die Raad is.

2. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan sy opmerkings oor die verslae aan die Algemene Vergadering meedeel. 

Artikel 65

Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan inligting aan die Veiligheidsraad verleen en aan hom die nodige hulp verleen.

Artikel 66

1. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad verrig die funksies wat binne sy bevoegdheid val met betrekking tot die nakoming van die aanbevelings van die Algemene Vergadering.

2. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan, met die goedkeuring van die Algemene Vergadering, die dienste lewer wat die lede van die Verenigde Nasies en die gespesialiseerde agentskappe versoek.

3. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad voer die ander funksies uit wat voorgeskryf word in ander dele van hierdie Handves of soos deur die Algemene Vergadering opgedra.

Artikel 67

1. Elke lid van die Ekonomiese en Maatskaplike Raad het een stem.

2. Die besluite van die Ekonomiese en Sosiale Raad word geneem deur 'n meerderheid van die lede wat aanwesig is en stem.

Artikel 68

Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad sal kommissies instel vir die ekonomiese en sosiale orde en vir die bevordering van menseregte, asook die ander kommissies wat nodig is vir die uitvoering van sy funksies.

Artikel 69

Die Ekonomiese en Sosiale Raad sal 'n lid van die Verenigde Nasies uitnooi om deel te neem, sonder die reg om te stem, aan sy beraadslagings oor enige aangeleentheid wat daardie lid van besondere belang het.    

Artikel 70

Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad kan reëlings tref dat verteenwoordigers van die gespesialiseerde agentskappe, sonder stemreg, aan sy beraadslagings en aan die kommissies wat hy instel, deelneem en dat sy eie verteenwoordigers aan die beraadslagings van daardie agentskappe deelneem.  

Artikel 71

Die Ekonomiese en Sosiale Raad kan toepaslike reëlings tref vir konsultasies met nie-regeringsorganisasies wat sake binne die bevoegdheid van die Raad hanteer. Genoemde reëlings kan met internasionale organisasies en, indien van toepassing, met nasionale organisasies getref word, na oorlegpleging met die onderskeie lid van die Verenigde Nasies.  

Artikel 72 

1. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad bepaal sy eie regulasies, wat die metode bepaal om sy president te kies. 

2. Die Ekonomiese en Maatskaplike Raad vergader, indien nodig, ooreenkomstig sy regulasies, wat bepalings vir die belê van sessies sal insluit op versoek van 'n meerderheid van sy lede.

Hulpbronne
AfrikaansArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFilipinoFrenchGermanHebrewHindiItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish