Verenigde Nasies se Algemene Sekretariaat

Die Algemene Sekretariaat is die administratiewe liggaam van die Verenigde Nasies (VN), wie se hoogste verteenwoordiger die "sekretaris-generaal" is en wat die betrekkinge van die organisasie met ander organisasies of state die hoogste gesag van die Nasies is. Alhoewel die posisie van die sekretaris-generaal passief was, het hy na die aanstelling van Kofi Annan (1997-2006) 'n dwarsliggende invloed gehad in internasionale betrekkinge, in die internasionale reg en in bemiddeling in militêre konflikte. In hierdie opsig spreek die Handves van die Verenigde Nasies die volgende uit:  

Articulo 97

Die sekretariaat sal bestaan ​​uit 'n sekretaris-generaal en die personeel wat deur die organisasie benodig word. Die Sekretaris-generaal sal deur die Algemene Vergadering op aanbeveling van die Veiligheidsraad aangestel word. Die Sekretaris-generaal is die hoogste administratiewe amptenaar van die Organisasie.

Artikel 98

Die sekretaris-generaal sal as sodanig optree tydens alle sitting van die Algemene Vergadering, die Veiligheidsraad, die Ekonomiese en Sosiale Raad en die Trusteesraad, en sal die ander funksies verrig wat deur genoemde liggame aan hom opgedra is. Die sekretaris-generaal lewer jaarliks ​​'n verslag oor die werksaamhede van die organisasie aan die Algemene Vergadering. 

Articulo 99

Die sekretaris-generaal kan die Veiligheidsraad se aandag vestig op enige aangeleentheid wat na sy mening die handhawing van internasionale vrede en veiligheid kan in gevaar stel.

Articulo 100

In die uitvoering van hul pligte mag die sekretaris-generaal en die personeel van die sekretariaat geen opdrag van enige regering of van enige owerheid buite die organisasie versoek of ontvang nie, en moet hulle daarvan weerhou om op enige manier op te tree wat onversoenbaar is met hul status as internasionale amptenare slegs verantwoordelik vir die organisasie. Elk van die lede van die Verenigde Nasies onderneem om die uitsluitlik internasionale karakter van die werksaamhede van die sekretaris-generaal en die personeel van die sekretariaat te respekteer, en hulle nie te probeer beïnvloed tydens die uitvoering van hul funksies nie.

Articulo 101

Die personeel van die sekretariaat sal deur die sekretaris-generaal aangestel word volgens die reëls wat deur die Algemene Vergadering vasgestel is. Toepaslike personeel sal permanent aan die Ekonomiese en Sosiale Raad, die Trusteesraad en, soos vereis, ander liggame van die Verenigde Nasies toegewys word. Hierdie personeel sal deel uitmaak van die sekretariaat. Die primêre oorweging wat in ag geneem sal word by die aanstelling van die personeel van die sekretariaat en die bepaling van die diensvoorwaardes, is die noodsaaklikheid om die hoogste mate van doeltreffendheid, bekwaamheid en integriteit te verseker. Daar sal ook aandag geskenk word aan die belangrikheid van die werwing van personeel sodat die geografiese verteenwoordiging so breed moontlik is.

Hulpbronne