האסיפה הכללית של האו"ם

האסיפה הכללית היא הארגון של האו"ם שבו כל המדינות מתכנסות עם אותם תנאים של שוויון, מה שמוביל לומר שהוא האיבר הדמוקרטי של האו"ם, בשל השוויון של הצדדים המתערבים, כמו גם שלה קומפוזיציה. למעשה, ההתפתחות הגדולה שהוצגה במשפט הבינלאומי נבעה מההחלטות הרלוונטיות שהוציאה האסיפה, כמו אמנת הדה-קולוניזציה, עקרונות החוק הבינלאומי לשיתוף פעולה בין מדינות, ההחלטה לשלום, בין היתר. 

אמנת סן פרנסיסקו קובעת, ביחס לאסיפה הכללית של האומות המאוחדות, את הדברים הבאים: 

 

סעיף 9

 1. האסיפה הכללית תורכב מכל חברי האומות המאוחדות.
 2. לאף חבר רשאי להיות יותר מחמישה נציגים באסיפה הכללית.
 3.  
מאמר 10

האסיפה הכללית רשאית לדון בכל נושא או שאלה בגבולות אמנה זו או המתייחסים לסמכויותיהם ולתפקידיהם של כל אחד מהגופים שנוצרו על ידי אמנה זו, ולמעט כאמור בסעיף 12, היא רשאית להמליץ ​​על נושאים או שאלות כאלה. לחברי האומות המאוחדות או למועצת הביטחון או לאלה ואליהם.

מאמר 11

 1. האסיפה הכללית רשאית לשקול את העקרונות הכלליים של שיתוף פעולה בשמירה על שלום וביטחון בינלאומי, כולל העקרונות השולטים בפירוק נשק והסדרת חימוש, וכן יכולה להמליץ ​​על חברי הוועדה או בפני מועצת הביטחון או זו ו הָהֵן.
 2. האסיפה הכללית רשאית לדון בכל שאלה הנוגעת לשמירה על שלום וביטחון בינלאומיים המוצגת לשיקולה על ידי כל חבר באו"ם או במועצת הביטחון, או שמדינה שאינה חברה באו"ם מציגה בהתאם עם סעיף 35, פסקה 2, ולמעט כאמור בסעיף 12, הוא רשאי להמליץ ​​על נושאים כאלה למדינה או למדינות הנוגעות בדבר או למועצת הביטחון או לאלה האחרונים. כל עניין מסוג זה לגביו נדרשת פעולה יועבר למועצת הביטחון על ידי האסיפה הכללית לפני או לאחר הדיון בה.
 3. האסיפה הכללית עשויה להפנות את תשומת לב מועצת הביטחון למצבים העלולים לסכן את השלום והביטחון הבינלאומי.
 4. סמכויות האסיפה הכללית המנויות בסעיף זה אינן מגבילות את ההיקף הכללי של סעיף 10. 

מאמר 12

 1. בעוד שמועצת הביטחון ממלאת את התפקידים המוטלים עליה על ידי אמנה זו ביחס למחלוקת או למצב, האסיפה הכללית לא תגיש המלצה על מחלוקת או מצב כזה, אלא אם כן תתבקש ממועצת הביטחון.
 2. המזכיר הכללי, בהסכמת מועצת הביטחון, ידווח לאסיפה הכללית, בכל מושב, על כל הנושאים הנוגעים לשמירה על שלום וביטחון בינלאומי שעליו תעסוק מועצת הביטחון, וכן ידווח ל האסיפה הכללית, או לחברי האו"ם אם האסיפה לא יושבת, ברגע שמועצת הביטחון מפסיקה לטפל בעניינים כאלה.

מאמר 13

 1. האסיפה הכללית תקדם מחקרים ותציע המלצות למטרות הבאות:
  1. לקדם שיתוף פעולה בינלאומי בתחום הפוליטי ולקדם התפתחות מתקדמת של המשפט הבינלאומי וקידודו;
  2. לקדם שיתוף פעולה בינלאומי בנושאים בעלי אופי כלכלי, חברתי, תרבותי, חינוכי ובריאותי ולעזור בזכויות אדם אפקטיביות ובחירויות יסוד לכולם, מבלי לעשות כל הבחנה על בסיס גזע, מין, שפה או דת.
 2. יתר סמכויותיה, אחריותיה ותפקידיה של האסיפה הכללית ביחס לנושאים המוזכרים בסעיף קטן ב 'לפסקה 1 הקודמת מפורטים בפרקים ט' ו- י '.

מאמר 14

למעט האמור בסעיף 12, האסיפה הכללית רשאית להמליץ ​​על אמצעים להסדר שלום בכל מצבים, אשר יהיו מקורם, אשר על פי שיקול דעתה של האסיפה עלולים לפגוע ברווחה הכללית או ביחסים הידידותיים בין מדינות, כולל המצבים הנובעים מכך. הוראות אמנה זו הקובעות את מטרותיהן ועקרונותיהן של האומות המאוחדות.    

מאמר 15

 1. האסיפה הכללית תקבל ותשקול דוחות שנתיים ומיוחדים ממועצת הביטחון. דיווחים אלה יכללו דין וחשבון על הצעדים שמועצת הביטחון החליטה ליישם או החילה על מנת לשמור על שלום וביטחון בינלאומיים.
 2. האסיפה הכללית תקבל ותשקל דוחות משאר האיברים של האומות המאוחדות.

מאמר 16

האסיפה הכללית תבצע, ביחס למשטר הנאמנות הבינלאומי, את התפקידים המיוחסים לה על פי פרקים י"ג וי"ג, לרבות אישור הסכמי הנאמנות של אזורים שאינם מוגדרים אסטרטגיים.

מאמר 17

 1. האסיפה הכללית תבחן ותאשר את תקציב הארגון.
 2. החברים יישאו בהוצאות הארגון בשיעור שקבעה האסיפה הכללית.
 3. האסיפה הכללית תבחן ותאשר את ההסדרים הכספיים והתקציביים שנכרתו עם הגורמים המתמחים כאמור בסעיף 57 ותבחן את התקציבים המינהליים של סוכנויות מתמחות כאלה על מנת להמליץ ​​על הגורמים המקבילים.

מאמר 18

 1. לכל חבר באסיפה הכללית יהיה קול אחד. 
 2. החלטות האסיפה הכללית בנושאים חשובים יתקבלו בהצבעה של רוב של שני שליש מהחברים הנוכחים ומצביעים. עניינים אלה יכללו: ההמלצות הנוגעות לשמירה על שלום וביטחון בינלאומי, בחירת החברים הלא קבועים במועצת הביטחון, בחירת חברי המועצה הכלכלית והחברתית, בחירת חברי הנאמנות. המועצה על פי סעיף קטן ג ', סעיף 1, לסעיף 86, קבלתם של חברים חדשים לאו"ם, השעיית הזכויות והזכויות של החברים, גירוש החברים, עניינים הנוגעים להפעלת משטר הנאמנות וסוגיות התקציב .
 3. החלטות בנושאים אחרים, כולל קביעת קטגוריות נוספות של נושאים שייפתרו ברוב של שני שליש, יתקבלו ברוב החברים הנוכחים ומצביעים.

מאמר 19

לחבר האומות המאוחדות שנמצא ברירת מחדל בתשלום תרומותיו הכספיות בגין הוצאות הארגון, לא תהיה לו הצבעה באסיפה הכללית כאשר הסכום החייב שווה לסכום התרומות המגיעות בגין השנתיים הקודמות הושלמו. האסיפה הכללית רשאית, עם זאת, לאפשר לחבר האמור להצביע אם תגיע למסקנה כי העיכוב נובע מנסיבות שאינן בשליטתו של אותו חבר.

מאמר 20

האסיפה הכללית תתכנס מדי שנה בישיבות רגילות, ובכל פעם שהנסיבות דורשות זאת, בישיבות יוצאות דופן. המזכ"ל יכנס מושבים יוצאי דופן לבקשת מועצת הביטחון או רוב חברי האומות המאוחדות.

מאמר 21

האסיפה הכללית תכתיב את התקנות שלה ותבחר את נשיאה לכל מושב.

מאמר 22

האסיפה הכללית רשאית להקים את גופי הבת שהיא רואה לדעתם נחוצים לביצוע תפקידיה.

 

Recursos