מועצת הנאמנות של האו"ם

אמנת האומות המאוחדות, בהתחשב במספר העמים הכפופים לנאמנות, יצרה את מועצת הנאמנות של האו"ם, שהייתה מחויבת לפקח על התפתחותם של העמים האמורים, במטרה להבטיח כי העמים המופנים יוכלו לשלוט בעצמם באופן מלא. . בשל מילוי תפקידיה באמנה, ב -1 בנובמבר 1994 חדל מועצת הנאמנים למלא את תפקידיו כדי להיפגש במידת הצורך.

אמנת האומות המאוחדות קובעת את הדברים הבאים: 

מאמר 86

   1. מועצת הנאמנות תורכב מהחברים הבאים של האומות המאוחדות:

          a. חברים המנהלים שטחי אמון;

          b. חברים המוזכרים בשמם בסעיף 23 ואינם מנהלים שטחי אמון; י

          c. כמה שיותר חברים אחרים שנבחרו לתקופת כהונה של שלוש שנים על ידי האסיפה הכללית ככל שיידרש כדי להבטיח כי המספר הכולל של חברי מועצת הנאמנות יחולק באופן שווה בין חברי האומות המאוחדות המנהלות שטחים כאלה לבין מי שאינם מנהלים.

   2. כל חבר במועצת הנאמנות ימנה אדם מוסמך במיוחד שייצג אותם במועצה.

מאמר 87

במסגרת מילוי תפקידם, האסיפה הכללית, ובסמכותה מועצת הנאמנות, רשאית:

          a. לשקול דוחות שהוגשו על ידי הרשות המנהלת;

          b. לקבל בקשות ולבחון אותן בהתייעצות עם הרשות המנהלת;

          c. לארגן ביקורים תקופתיים בשטחי הנאמנות בתאריכים המוסכמים עם הרשות המנהלת; י

          d. לנקוט באמצעים אלה ואחרים בהתאם לתנאי הסכמי הנאמנות.

מאמר 88

מועצת הנאמנות תגבש שאלון בנושא קידום פוליטי, כלכלי, חברתי וחינוכי של תושבי כל שטח אמון; והרשות המינהלית של כל שטח אמון שבסמכות האסיפה הכללית, תגיש דו"ח שנתי על בסיס השאלון האמור.

מאמר 89

לכל חבר במועצת הנאמנות יהיה קול אחד.

החלטות מועצת הנאמנות יתקבלו ברוב קולות החברים הנוכחים והמצביעים.

מאמר 90

1. מועצת הנאמנות תוציא תקנות משלה, אשר יקבעו את שיטת בחירת נשיאה.

2. חבר הנאמנים יתכנס במידת הצורך, על פי תקנותיו. זה יכיל הוראות על כינוס המועצה לבקשת רוב חבריה.  

מאמר 91

מועצת הנאמנות, כאשר היא תמצא לנכון, תיעזר בסיוע המועצה הכלכלית והחברתית ובסוכנויות המתמחות ביחס לנושאים שבסמכותם.

 

 

Recursos