המזכירות הכללית של האומות המאוחדות

המזכירות הכללית היא הגוף המינהלי של האו"ם (האו"ם), שנציגו הגבוה ביותר הוא "המזכ"ל" ואשר, ביחס ליחסי הארגון עם ארגונים או מדינות אחרות, הוא הרשות העליונה של האומות. אף על פי שתפקידו של המזכיר הכללי נטה להיות פסיבי, לאחר מינויו של קופי אנאן (1997-2006), הוא החל להשפיע רוחבית ביחסים בינלאומיים, במשפט הבינלאומי ובגישור בסכסוכים צבאיים. במובן זה, אמנת האומות המאוחדות מבטאת את הדברים הבאים:  

מאמר 97

המזכירות תורכב ממזכיר כללי ומהצוות הנדרש על ידי הארגון. המזכיר הכללי ימונה על ידי האסיפה הכללית בהמלצת מועצת הביטחון. המזכיר הכללי יהיה קצין המינהל הגבוה ביותר בארגון.

סעיף 98

המזכיר הכללי יפעל ככזה בכל מושבי האסיפה הכללית, מועצת הביטחון, המועצה הכלכלית והחברתית ומועצת הנאמנות, וימלא את יתר התפקידים שהופקדו על ידי הגופים האמורים. המזכיר הכללי יעביר לאסיפה הכללית דוח שנתי על פעילות הארגון. 

מאמר 99

המזכיר הכללי רשאי להפנות את תשומת לב מועצת הביטחון לכל נושא שעלול לדעתו לסכן את שמירת השלום והביטחון הבינלאומיים.

מאמר 100

במילוי תפקידם, המזכיר הכללי וצוות המזכירות לא יבקשו או יקבלו הנחיות מממשלה כלשהי או מרשות כלשהי מחוץ לארגון, וימנעו מלנהוג בכל דרך שאינה תואמת את מעמדם כפקידים בינלאומיים. אחראי רק לארגון. כל אחד מחברי האומות המאוחדות מתחייב לכבד את האופי הבינלאומי הבלעדי של תפקידי המזכיר הכללי וצוות המזכירות, ולא לנסות להשפיע עליהם בביצוע תפקידם.

מאמר 101

צוות המזכירות ימונה על ידי המזכ"ל בהתאם לכללים שקבעה האסיפה הכללית. כוח אדם מתאים ישובק לצמיתות למועצה הכלכלית והחברתית, למועצת הנאמנות ולפי הצורך לגופים אחרים של האומות המאוחדות. אנשי צוות אלה יהיו חלק מהמזכירות. השיקול העיקרי שייקח בחשבון בעת ​​מינוי צוות המזכירות וקביעת תנאי השירות הוא הצורך להבטיח את מידת היעילות, הכשירות והיושרה הגבוהים ביותר. כמו כן, תיבחן בחשיבות גיוס הצוות כך שתהיה ייצוג גיאוגרפי רחב ככל האפשר.

Recursos