Trustschapsraad van de Verenigde Naties

Het Handvest van de Verenigde Naties heeft, rekening houdend met het aantal volken dat onder curatele staat, de Trustschapsraad van de Verenigde Naties in het leven geroepen, die de verplichting had de ontwikkeling van de genoemde volkeren te volgen, met als doel te verzekeren volkeren zouden volledig kunnen worden bestuurd. Als gevolg van de vervulling van zijn functies in het Charter, op 1 november 1994, stopte de raad van bestuur met het uitoefenen van zijn functies, om zo nodig bijeen te komen.

Het Handvest van de Verenigde Naties stelt het volgende: 

Artículo 86

   1. De Trustschapsraad is samengesteld uit de volgende Leden van de Verenigde Naties:

          a. Leden die trustgebieden beheren;

          b. Leden met naam genoemd in artikel 23 die geen trustgebieden beheren; en

          c. zoveel andere Leden die door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar zijn gekozen als nodig is om te verzekeren dat het totale aantal leden van de Trustschapsraad gelijkelijk wordt verdeeld tussen de Leden van de Verenigde Naties die dergelijke gebieden besturen en niet-bestuurders.

   2. Elk lid van de Trustschapsraad wijst een speciaal gekwalificeerde persoon aan om hen in de Raad te vertegenwoordigen.

Artículo 87

Bij de uitoefening van hun functies kunnen de Algemene Vergadering en, onder haar gezag, de Trustschapsraad:

          a. rapporten in overweging nemen die zijn ingediend door de administrerende autoriteit;

          b. verzoeken accepteren en onderzoeken in overleg met de administrerende autoriteit;

          c. periodieke bezoeken aan de trustgebieden organiseren op met de administrerende autoriteit overeengekomen data; en

          d. deze en andere maatregelen nemen in overeenstemming met de voorwaarden van de trustschapsovereenkomsten.

Artículo 88

De raad van bestuur zal een vragenlijst opstellen over de politieke, economische, sociale en educatieve vooruitgang van de inwoners van elk trustgebied; en het bestuursorgaan van elk trustgebied dat onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering valt, brengt op basis van genoemde vragenlijst jaarlijks verslag uit.

Artículo 89

Elk lid van de Trustschapsraad heeft één stem.

Besluiten van de Trustschapsraad worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen.

Artículo 90

1. De Trustschapsraad stelt zijn eigen reglement vast waarin de methode voor het kiezen van zijn president wordt bepaald.

2. De raad van bestuur vergadert indien nodig volgens zijn reglement. Dit bevat bepalingen over het bijeenroepen van de Raad op verzoek van de meerderheid van zijn leden.  

Artículo 91

De Trustschapsraad zal, wanneer hij dit passend acht, de hulp inroepen van de Economische en Sociale Raad en van de gespecialiseerde agentschappen met betrekking tot aangelegenheden die onder hun respectieve bevoegdheid vallen.

 

 

Middelen