Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR)

De Verenigde Naties (VN) is een orgaan met als voornaamste doel het voorkomen van gebeurtenissen die de internationale samenleving via verschillende mechanismen beïnvloeden, waarbij wordt uitgegaan van wat er in de Holocaust is gebeurd. Binnen dat systeem van de Verenigde Naties is de Veiligheidsraad de instelling die belast is met het verzekeren van internationale vrede en veiligheid, en daarom probeerde hij een belangrijke vertegenwoordiging samen te brengen binnen de leden die vetorecht hebben en in de Raad blijven. Momenteel zijn de permanente leden van de Veiligheidsraad Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, de Verenigde Staten en China.  In die zin voorziet het Handvest van de Verenigde Naties het volgende: 

 

Artículo 23

De Veiligheidsraad is samengesteld uit vijftien leden van de Verenigde Naties. De Republiek China, Frankrijk, de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Verenigde Staten van Amerika zijn permanente leden van de Veiligheidsraad. De Algemene Vergadering kiest tien extra Leden van de Verenigde Naties als niet-permanente leden van de Veiligheidsraad, waarbij allereerst bijzondere aandacht wordt besteed aan de bijdrage van de Leden van de Verenigde Naties aan de handhaving van internationale vrede en veiligheid en aan de andere doeleinden van de organisatie, evenals een billijke geografische spreiding.

De niet-permanente leden van de Veiligheidsraad worden gekozen voor een periode van twee jaar. Bij de eerste verkiezing van de niet-permanente leden die wordt gehouden nadat het aantal leden van de Veiligheidsraad is verhoogd van elf naar vijftien, worden twee van de vier nieuwe leden gekozen voor een periode van één jaar. De vertrekkende leden komen niet opnieuw in aanmerking voor de volgende termijn. Elk lid van de Veiligheidsraad heeft een vertegenwoordiger.


Artículo 24

Om een ​​snel en doeltreffend optreden van de Verenigde Naties te verzekeren, leggen haar Leden de Veiligheidsraad de primaire verantwoordelijkheid op voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid, en erkennen zij dat de Veiligheidsraad namens hen optreedt bij het uitoefenen van de taken dat legt hem die verantwoordelijkheid op.

Bij de vervulling van deze functies handelt de Veiligheidsraad in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties. De bevoegdheden die aan de Veiligheidsraad worden verleend voor de vervulling van genoemde functies, zijn gedefinieerd in de hoofdstukken VI, VII, VIII en XII.

De Veiligheidsraad zal aan de Algemene Vergadering ter overweging jaarverslagen en, indien nodig, speciale verslagen voorleggen.

Artículo 25

De Leden van de Verenigde Naties komen overeen de besluiten van de Veiligheidsraad te aanvaarden en uit te voeren in overeenstemming met dit Handvest.

Artículo 26

Om de totstandbrenging en instandhouding van internationale vrede en veiligheid te bevorderen met zo min mogelijk gebruik van de menselijke en economische middelen van de wereld voor bewapening, zal de Veiligheidsraad, bijgestaan ​​door het Militaire Stafcomité, de leiding hebben over bedoeld in artikel 1, de voorbereiding van plannen die aan de Leden van de Verenigde Naties moeten worden voorgelegd voor de totstandbrenging van een systeem van regulering van bewapening.

Artículo 27

Elk lid van de Veiligheidsraad heeft één stem. Besluiten van de Veiligheidsraad over procedurele aangelegenheden worden genomen bij instemming van negen leden. Beslissingen van de Veiligheidsraad over alle andere kwesties zullen worden genomen met de positieve stem van negen leden, inclusief de bevestigende stemmen van alle permanente leden; maar bij beslissingen genomen ingevolge hoofdstuk VI en artikel 3, derde lid, onthoudt de partij bij een controverse zich van stemming.

Artículo 28

De Veiligheidsraad wordt zo georganiseerd dat hij continu kan functioneren. Daartoe heeft elk lid van de Veiligheidsraad te allen tijde zijn vertegenwoordiger op het hoofdkantoor van de Organisatie. De Veiligheidsraad houdt periodieke vergaderingen waarin elk van zijn leden zich desgewenst kan laten vertegenwoordigen door een lid van zijn Regering of door een andere speciaal aangewezen vertegenwoordiger. De Veiligheidsraad kan vergaderingen houden op elke plaats, buiten het hoofdkantoor van de Organisatie, die hij het meest geschikt acht om zijn werk te vergemakkelijken.

Artículo 29

De Veiligheidsraad kan de ondergeschikte organen instellen die hij nodig acht voor de vervulling van zijn taken.

Artículo 30

De Veiligheidsraad stelt zijn eigen reglement vast, waarin de methode voor het kiezen van zijn president wordt bepaald.

Artículo 31

Elk Lid van de Verenigde Naties dat geen lid is van de Veiligheidsraad kan zonder stemrecht deelnemen aan de bespreking van enige aangelegenheid die voorgelegd wordt aan de Veiligheidsraad indien deze van mening is dat de belangen van dat Lid op een bijzondere manier worden geschaad.

Artículo 32

Het lid van de Verenigde Naties dat geen zetel heeft in de Veiligheidsraad of de staat die geen lid is van de Verenigde Naties, zal, indien het een partij is bij een controverse die de Veiligheidsraad overweegt, worden uitgenodigd om deel te nemen zonder stemrecht. de discussies hadden betrekking op genoemde controverse. De Veiligheidsraad stelt de voorwaarden vast die hij redelijk acht voor de deelname van staten die geen lid zijn van de Verenigde Naties.

Middelen