De Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties

De Economische en Sociale Raad (ECOSOC) is het orgaan van de Verenigde Naties dat belast is met het opstellen van sociale, economische, culturele, onderwijs- en gezondheidsrapporten en vormt op zijn beurt een steun voor de coördinatie van het werk van de Algemene Vergadering in aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen. , evenals het coördineren van de fondsen, agentschappen en programma's die door de Verenigde Naties zijn ontwikkeld. De ECOSOC is een van de interne organen van de Verenigde Naties, het ontstaat met de ondertekening van het Handvest van San Francisco of het Handvest van de Verenigde Naties.

In die zin schrijft het eerder genoemde Charter het volgende voor: 

Artikel 61

De Economische en Sociale Raad is samengesteld uit vierenvijftig leden van de Verenigde Naties, gekozen door de Algemene Vergadering. Behalve zoals voorgeschreven in het derde lid, worden elk jaar achttien leden van de Economische en Sociale Raad gekozen voor een periode van drie jaar. De vertrekkende leden komen opnieuw in aanmerking voor de volgende termijn. Bij de eerste verkiezing die wordt gehouden nadat het aantal leden van de Economische en Sociale Raad is verhoogd van zevenentwintig naar vierenvijftig, naast de leden die zijn gekozen ter vervanging van de negen leden wier mandaat aan het einde van dat jaar afloopt, zij zullen nog zevenentwintig leden kiezen. Het mandaat van negen van deze zevenentwintig extra aldus gekozen leden loopt af na één jaar en dat van nog eens negen leden na twee jaar, in overeenstemming met de bepalingen uitgevaardigd door de Algemene Vergadering. Elk lid van de Economische en Sociale Raad heeft één vertegenwoordiger.

Artikel 62 

1. De Economische en Sociale Raad kan studies en rapporten maken of initiëren met betrekking tot internationale aangelegenheden van economische, sociale, culturele, educatieve en gezondheidsaspecten, en andere gerelateerde aangelegenheden, en aanbevelingen doen over dergelijke aangelegenheden aan de Algemene Vergadering, aan de Leden. van de Verenigde Naties en de betrokken gespecialiseerde organisaties. 

2. De Economische en Sociale Raad kan aanbevelingen doen om de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden van iedereen, en de doeltreffendheid van dergelijke rechten en vrijheden te bevorderen. 

3. De Economische en Sociale Raad kan ontwerpverdragen opstellen over aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen en deze aan de Algemene Vergadering voorleggen. 

4. De Economische en Sociale Raad kan, in overeenstemming met de regels voorgeschreven door de Organisatie, internationale conferenties bijeenroepen over aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen.

Artikel 63

1. De Economische en Sociale Raad kan met elk van de gespecialiseerde organisaties bedoeld in artikel 57 overeenkomsten sluiten door middel waarvan de voorwaarden worden vastgesteld waaronder deze organisaties met de Organisatie zullen worden verbonden. Dergelijke overeenkomsten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

2. De Economische en Sociale Raad kan de activiteiten van de gespecialiseerde organisaties coördineren door met hen te overleggen en aanbevelingen aan hen te doen, alsook door aanbevelingen aan de Algemene Vergadering en de Leden van de Verenigde Naties.

Artikel 64

1. De Economische en Sociale Raad kan passende maatregelen nemen om periodieke verslagen van de gespecialiseerde agentschappen te verkrijgen. Het kan ook regelingen treffen met de Leden van de Verenigde Naties en met de gespecialiseerde organisaties om rapporten te verkrijgen over de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan zijn eigen aanbevelingen en die van de Algemene Vergadering over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Raad vallen.

2. De Economische en Sociale Raad kan aan de Algemene Vergadering zijn opmerkingen over genoemde rapporten meedelen. 

Artikel 65

De Economische en Sociale Raad kan de Veiligheidsraad informatie verstrekken en hem de bijstand verlenen die hij verzoekt.

Artikel 66

1. De Economische en Sociale Raad vervult de functies die binnen zijn bevoegdheid vallen met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen van de Algemene Vergadering.

2. De Economische en Sociale Raad kan, met goedkeuring van de Algemene Vergadering, de diensten verlenen waarom de Leden van de Verenigde Naties en de gespecialiseerde organisaties verzoeken.

3. De Economische en Sociale Raad oefent de andere functies uit die zijn voorgeschreven in andere delen van dit Handvest of zoals toegewezen door de Algemene Vergadering.

Artikel 67

1. Elk lid van de Economische en Sociale Raad heeft één stem.

2. De besluiten van de Economische en Sociale Raad worden genomen bij meerderheid van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen.

Artikel 68

De Economische en Sociale Raad richt commissies op voor de economische en sociale orde en ter bevordering van de mensenrechten, alsook de andere commissies die nodig zijn voor de vervulling van zijn taken.

Artikel 69

De Economische en Sociale Raad nodigt elk Lid van de Verenigde Naties uit om, zonder stemrecht, deel te nemen aan zijn beraadslagingen over aangelegenheden die van bijzonder belang zijn voor dat Lid.    

Artikel 70

De Economische en Sociale Raad kan regelingen treffen om vertegenwoordigers van de gespecialiseerde agentschappen zonder stemrecht te laten deelnemen aan zijn beraadslagingen en die van de commissies die hij opricht, en voor zijn eigen vertegenwoordigers om deel te nemen aan de beraadslagingen van die agentschappen.  

Artikel 71

De Economische en Sociale Raad kan passende regelingen treffen voor overleg met niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Raad vallen. Genoemde afspraken kunnen worden gemaakt met internationale organisaties en, indien van toepassing, met nationale organisaties, na overleg met het respectieve Lid van de Verenigde Naties.  

Artikel 72 

1. De Economische en Sociale Raad stelt zijn eigen reglement vast, waarin de methode voor het kiezen van zijn president wordt bepaald. 

2. De Economische en Sociale Raad komt zo nodig bijeen in overeenstemming met zijn reglement, dat bepalingen zal bevatten voor het bijeenroepen van zittingen op verzoek van een meerderheid van zijn leden.

Middelen