internationaal Gerechtshof

Het Internationaal Gerechtshof is het belangrijkste rechterlijke orgaan van het systeem van de Verenigde Naties (VN), waarvan statuut werd goedgekeurd als bijlage bij de Handvest van San Francisco of Handvest van de Verenigde Naties in 1945. Het Hof zet het werk van het Permanente Hof van Internationale Justitie voort, als een manier om het internationale gerechtelijke apparaat te volgen, ook als een manier om het lovenswaardige werk van het Permanente Hof te evalueren.

In die zin voorzag het Handvest van de Verenigde Naties in:

Artikel 92 Het Internationale Gerechtshof is het voornaamste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties; zal werken in overeenstemming met de Bijlage statuut, dat is gebaseerd op dat van het Permanente Hof van Internationale Justitie, en dat een integraal onderdeel is van dit Handvest. 

Artikel 93 1. Alle leden van de Verenigde Naties zijn ipso facto partij bij het Statuut van het Internationaal Gerechtshof. 2. Een staat die geen lid is van de Verenigde Naties kan partij worden bij het Statuut van het Internationale Gerechtshof, in overeenstemming met de voorwaarden die in elk geval door de Algemene Vergadering op aanbeveling van de Veiligheidsraad worden bepaald. 

Artikel 94 1. Elk Lid van de Verenigde Naties verbindt zich ertoe de beslissing van het Internationale Gerechtshof na te leven in alle geschillen waarbij het partij is. 2. Indien een van de partijen bij een geschil de verplichtingen opgelegd door een arrest van het Hof niet nakomt, kan de andere partij in beroep gaan bij de Veiligheidsraad, die, indien zij dit nodig acht, aanbevelingen kan doen of maatregelen kan dicteren met de voorwerp van de uitvoering van het vonnis. 

Artikel 95 Geen van de bepalingen van dit Handvest belet de Leden van de Verenigde Naties om de beslechting van hun geschillen aan andere rechtbanken toe te vertrouwen op grond van reeds bestaande of in de toekomst te sluiten overeenkomsten. 

Artikel 96 1. De Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad kunnen het Internationale Gerechtshof verzoeken advies uit te brengen over elke juridische kwestie. 2. De andere organen van de Verenigde Naties en de gespecialiseerde organisaties die daartoe door de Algemene Vergadering te allen tijde gemachtigd zijn, kunnen het Hof ook om advies vragen over juridische kwesties die rijzen binnen de sfeer van hun werkzaamheden.

EIGENSCHAPPEN