Permanent Hof van Arbitrage of Permanent Hof van Arbitrage

Het Permanente Hof van Arbitrage, of ook wel het Permanente Hof van Arbitrage genoemd, is een jurisdictie en internationaal orgaan dat in 1899 is opgericht door de Vredesconferentie van Den Haag, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de gelijknamige stad. Het komt naar voren als een rechtbank die ter beschikking staat van de staten zodat zij de conflicten die voortvloeien uit internationale overeenkomsten kunnen voorleggen, maar het kan conflicten tussen de staten oplossen met private partijen. Zo bepaalt het Verdrag voor de regeling van internationale conflicten in de Stille Oceaan in artikel 15: "Internationale arbitrage heeft tot doel geschillen tussen staten te beslechten door rechters die door hen zijn benoemd en op basis van eerbiediging van de wet", en Zo stelt artikel 20 van het verdrag het volgende vast: «Om de onmiddellijke toepassing van arbitrage te vergemakkelijken voor internationale geschillen die niet langs diplomatieke weg konden worden beslecht, verbinden de ondertekenaars zich ertoe een permanent scheidsgerecht te organiseren, te allen tijde toegankelijk en functionerend, tenzij anders bepaald door de partijen, in overeenstemming met de procedureregels die zijn vastgelegd in dit Verdrag ", en op zijn beurt stelt artikel 21 dat:" Het permanente Hof is bevoegd voor alle arbitragezaken , tenzij er tussen de partijen geen overeenkomst is voor de instelling van een speciale jurisdictie. "

Middelen