Permanent Hof van Internationale Justitie

Het Vredesverdrag van Versailles van 1919 voorzag in artikel 14 van het volgende: “De raad is belast met het voorbereiden van een project voor een Permanent Hof van Internationale Justitie en het voorleggen ervan aan de leden van de samenleving. Deze rechtbank zal alle geschillen van internationale aard die door de partijen zijn voorgelegd, begrijpen. Het zal ook adviezen uitbrengen over elk meningsverschil of elk ander punt dat door de raad aan de vergadering werd voorgelegd ”, hetgeen aanleiding gaf tot de oprichting van een permanent hof, dat na enkele procedures zijn statuut in 1921 in werking trad, maar het hof Het Permanente Hof van Internationale Justitie begon te functioneren in 1922. De bijdrage van het Permanente Hof van Internationale Justitie is van onschatbare waarde, van het feit dat een internationaal gerechtshof permanent is tot de beoordelingen bij de interpretatie van internationale verdragen.

Middelen