Secretariaat-generaal van de Verenigde Naties

Het secretariaat-generaal is het bestuursorgaan van de Verenigde Naties (VN), waarvan de hoogste vertegenwoordiger de "secretaris-generaal" is en die, wat betreft de betrekkingen van de organisatie met andere organisaties of staten, de hoogste autoriteit van de naties is. Verenigde. Hoewel de positie van de secretaris-generaal doorgaans passief was, begon hij na de benoeming van Kofi Annan (1997-2006) een transversale invloed te krijgen in de internationale betrekkingen, in het internationaal recht en in bemiddeling bij militaire conflicten. In die geest drukt het Handvest van de Verenigde Naties het volgende uit:  

Artículo 97

Het secretariaat is samengesteld uit een secretaris-generaal en het door de organisatie vereiste personeel. De secretaris-generaal wordt op voordracht van de Veiligheidsraad benoemd door de Algemene Vergadering. De secretaris-generaal is de hoogste administratieve ambtenaar van de organisatie.

Artikel 98

De Secretaris-Generaal treedt als zodanig op in alle zittingen van de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad en de Trustschapsraad, en vervult de andere functies die hem door genoemde organen zijn toevertrouwd. De Secretaris-Generaal brengt jaarlijks een verslag uit over de activiteiten van de Organisatie aan de Algemene Vergadering. 

Artículo 99

De Secretaris-Generaal kan de aandacht van de Veiligheidsraad vestigen op elke aangelegenheid die naar zijn mening de handhaving van de internationale vrede en veiligheid in gevaar kan brengen.

Artículo 100

Bij de vervulling van hun taken zullen de Secretaris-Generaal en het personeel van het Secretariaat geen instructies vragen of ontvangen van enige regering of van enige autoriteit buiten de Organisatie, en zullen zich onthouden van handelen op enige wijze die onverenigbaar is met hun status als internationale ambtenaren. alleen verantwoordelijk voor de organisatie. Elk van de leden van de Verenigde Naties verbindt zich ertoe het exclusief internationale karakter van de functies van de secretaris-generaal en het personeel van het secretariaat te respecteren en niet te proberen hen te beïnvloeden bij de uitvoering van hun functies.

Artículo 101

Het personeel van het secretariaat wordt aangesteld door de secretaris-generaal volgens de regels die zijn vastgesteld door de algemene vergadering. Geschikt personeel zal permanent worden toegewezen aan de Economische en Sociale Raad, de Trustschapsraad en, zoals vereist, andere VN-organen. Dit personeel maakt deel uit van het secretariaat. De belangrijkste overweging waarmee rekening zal worden gehouden bij het benoemen van het personeel van het secretariaat en het bepalen van de arbeidsvoorwaarden is de noodzaak om de hoogste graad van efficiëntie, competentie en integriteit te waarborgen. Er zal ook terdege rekening worden gehouden met het belang van het aanwerven van personeel, zodat er een zo breed mogelijke geografische vertegenwoordiging is.

Middelen