Pangkalahatang Assembly ng United Nations

Ang General Assembly ay organ ng United Nations kung saan ang lahat ng mga Estado ay nagtatagpo na may parehong mga kondisyon ng pagkakapantay-pantay, na humantong sa sabihin na ito ay isang demokratikong organ ng United Nations, dahil sa pagkakapantay-pantay ng mga namagitan na partido, pati na rin ang komposisyon Sa katunayan, ang mahusay na pag-unlad na ipinakita sa Batas Internasyonal ay sanhi ng mga nauugnay na resolusyon na inilabas ng Assembly, tulad ng chart ng decolonization, ang mga prinsipyo ng internasyunal na batas para sa kooperasyon sa pagitan ng mga Estado, ang Resolusyon para sa kapayapaan, bukod sa iba pa. 

Ang Charter ng San Francisco, ay nagbibigay, na may paggalang sa General Assembly ng United Nations, ang mga sumusunod: 

 

Artikulo 9

 1. Ang General Assembly ay binubuo ng lahat ng mga Miyembro ng United Nations.
 2. Walang miyembro na maaaring magkaroon ng higit sa limang mga kinatawan sa General Assembly.
 3.  
Articulo 10

Maaaring talakayin ng Pangkalahatang Asamblea ang anumang mga usapin o katanungan sa loob ng mga limitasyon ng Charter na ito o na tumutukoy sa mga kapangyarihan at pag-andar ng alinman sa mga katawang nilikha ng Charter na ito, at maliban sa itinadhana sa Artikulo 12, maaari itong gumawa ng mga rekomendasyon sa mga naturang bagay o katanungan sa mga Miyembro ng United Nations o sa Security Council o sa huli at sa kanila.

Articulo 11

 1. Maaaring isaalang-alang ng Pangkalahatang Asamblea ang pangkalahatang mga alituntunin ng kooperasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa internasyonal, kasama ang mga prinsipyong namamahala sa pag-aalis ng sandata at ang regulasyon ng mga sandata, at maaari ring gumawa ng mga rekomendasyon tungkol sa naturang mga prinsipyo sa mga Miyembro o sa Security Council o sa isa at mga yan
 2. Maaaring talakayin ng Pangkalahatang Asamblea ang anumang katanungan na nauugnay sa pagpapanatili ng internasyonal na kapayapaan at seguridad na ipinakita ng sinumang Miyembro ng United Nations o Security Council para sa pagsasaalang-alang nito, o na ang isang Estado na hindi isang miyembro ng United Nations ay nagtatanghal alinsunod sa Artikulo 35, talata 2, at maliban sa itinadhana sa Artikulo 12, ay maaaring gumawa ng mga rekomendasyon sa naturang mga bagay sa Estado o Mga Estadong nauugnay o sa Security Council o sa huli at sa kanila. Anumang bagay na may ganitong kalikasan na patungkol sa kung aling aksyon ang kinakailangan ay ire-refer sa Security Council ng General Assembly bago o pagkatapos talakayin ito.
 3. Maaaring tawagan ng General Assembly ang pansin ng Security Council sa mga sitwasyong maaaring mapanganib ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad.
 4. Ang mga kapangyarihan ng General Assembly na nakalista sa Artikulo na ito ay hindi dapat limitahan ang pangkalahatang saklaw ng Artikulo 10. 

Articulo 12

 1. Habang ginagawa ng Security Council ang mga pagpapaandar na itinalaga dito ng Charter na ito patungkol sa isang kontrobersya o sitwasyon, ang General Assembly ay hindi gagawa ng anumang rekomendasyon sa naturang kontrobersya o sitwasyon, maliban kung hiniling ng Security Council.
 2. Ang Pangkalahatang Kalihim, na may pahintulot ng Security Council, ay dapat mag-ulat sa Pangkalahatang Asamblea, sa bawat sesyon, tungkol sa lahat ng mga bagay na nauugnay sa pagpapanatili ng pang-internasyonal na kapayapaan at seguridad na maaaring harapin ng Security Council, at dapat ding mag-ulat sa Pangkalahatang Assembly, o sa mga Miyembro ng United Nations kung ang session ay wala sa sesyon, sa lalong madaling tumigil ang Security Council upang talakayin ang mga naturang bagay.

Articulo 13

 1. Isusulong ng General Assembly ang mga pag-aaral at gagawa ng mga rekomendasyon para sa mga sumusunod na layunin:
  1. itaguyod ang internasyonal na kooperasyon sa larangan ng politika at itaguyod ang progresibong pagpapaunlad ng internasyunal na batas at ang pagkakakilanlan nito;
  2. itaguyod ang internasyonal na kooperasyon sa mga usapin ng pang-ekonomiya, panlipunan, pangkulturang, pang-edukasyon at pangkalusugan na kalikasan at tulong upang makagawa ng mabisang mga karapatang pantao at pangunahing mga kalayaan para sa lahat, nang walang ginagawang pagkakaiba sa batayan ng lahi, kasarian, wika o relihiyon.
 2. Ang iba pang mga kapangyarihan, responsibilidad at pag-andar ng General Assembly kaugnay sa mga bagay na nabanggit sa subseksyon b ng naunang talata 1 ay nakalista sa Mga Kabanata IX at X.

Articulo 14

Maliban sa itinadhana sa Artikulo 12, ang General Assembly ay maaaring magrekomenda ng mga hakbang para sa mapayapang pag-areglo ng anumang mga sitwasyon, anuman ang pinanggalingan, na sa paghuhusga ng Assembly ay maaaring makapinsala sa pangkalahatang kapakanan o pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga bansa, kabilang ang mga nagresultang sitwasyon. Ng isang paglabag sa ang mga probisyon ng Charter na ito na naglalahad ng Mga Pakay at Prinsipyo ng United Nations.    

Articulo 15

 1. Tatanggap at isasaalang-alang ng General Assembly ang taunang at espesyal na mga ulat mula sa Security Council. Ang mga ulat na ito ay isasama ang isang account ng mga hakbang na nagpasya ang Security Council na ilapat o inilapat upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng internasyonal.
 2. Ang General Assembly ay tatanggap at isasaalang-alang ang mga ulat mula sa iba pang mga organo ng United Nations.

Articulo 16

Isasagawa ng Pangkalahatang Asamblea, na patungkol sa rehimeng internasyonal na pagkatiwalaan, ang mga pagpapaandar na maiugnay dito alinsunod sa Mga Kabanata XII at XIII, kasama ang pag-apruba ng mga kasunduan sa pagtitiwala ng mga lugar na hindi itinalaga bilang madiskarteng.

Articulo 17

 1. Dapat suriin at aprubahan ng General Assembly ang badyet ng Samahan.
 2. Ang mga kasapi ay magdadala ng mga gastos ng Samahan sa proporsyon na tinukoy ng General Assembly.
 3. Dapat isaalang-alang at aprubahan ng General Assembly ang mga kaayusang pampinansyal at badyet na pinasok sa mga dalubhasang ahensya na tinukoy sa Artikulo 57 at susuriin ang mga badyet na pang-administratibo ng naturang mga dalubhasang ahensya upang makagawa ng mga rekomendasyon sa mga kaukulang ahensya.

Articulo 18

 1. Ang bawat Miyembro ng General Assembly ay magkakaroon ng isang boto. 
 2. Ang mga desisyon ng General Assembly tungkol sa mahahalagang bagay ay dapat gawin sa pamamagitan ng boto ng isang dalawang-katlo ng karamihan ng mga kasapi na naroroon at bumoto. Ang mga bagay na ito ay dapat isama: mga rekomendasyon na nauugnay sa pagpapanatili ng internasyonal na kapayapaan at seguridad, ang halalan ng mga hindi permanenteng kasapi ng Security Council, ang halalan ng mga miyembro ng Economic and Social Council, ang halalan ng mga miyembro ng Trusteeship Council Ayon sa subparagraph c, talata 1, ng Artikulo 86, ang pagpasok ng mga bagong Miyembro sa United Nations, ang pagsuspinde ng mga karapatan at pribilehiyo ng mga Miyembro, ang pagpapatalsik ng mga Miyembro, mga bagay na may kinalaman sa pagpapatakbo ng rehimen ng pagiging katiwala at mga isyu sa badyet .
 3. Ang mga pagpapasya sa iba pang mga isyu, kabilang ang pagpapasiya ng mga karagdagang kategorya ng mga isyu na malulutas ng isang dalawang-katlo ng karamihan, ay gagawin ng isang karamihan ng mga kasapi na naroroon at bumoto.

Articulo 19

Ang Miyembro ng United Nations na may atraso sa pagbabayad ng kanyang mga kontribusyon sa pananalapi para sa mga gastos ng Organisasyon, ay hindi magkakaroon ng isang boto sa Pangkalahatang Asemblea kapag ang halagang inutang ay katumbas o mas malaki kaysa sa kabuuang mga kontribusyon na inutang para sa ang nakaraang dalawang taon.kumpleto. Gayunman, maaaring pahintulutan ng General Assembly ang nasabing Miyembro na bumoto kung natapos nito na ang pagkaantala ay dahil sa mga pangyayaring lampas sa kontrol ng nasabing Miyembro.

Articulo 20

Ang Pangkalahatang Asembleya ay pagpupulong taun-taon sa mga ordinaryong sesyon at, tuwing kinakailangan ng mga pangyayari, sa mga pambihirang sesyon. Ang Sekretaryo Heneral ay dapat magtawag ng mga espesyal na sesyon sa kahilingan ng Security Council o ang karamihan ng mga Miyembro ng United Nations.

Articulo 21

Ang General Assembly ay magdidikta ng sarili nitong mga regulasyon at ihahalal ang Pangulo nito para sa bawat sesyon.

Articulo 22

Ang General Assembly ay maaaring magtaguyod ng mga subsidiary body na sa palagay nito kinakailangan para sa pagganap ng mga pagpapaandar nito.

 

Kayamanan