Espesyal na Hukuman para sa Sierra Leone

Ang Espesyal na Hukuman para sa Sierra Leone ay isang korte na nilikha noong Enero 2002, na may halong kalikasan, binubuo ng Estado ng Sierra Leone at ng United Nations (UN), na may layuning subukan ang lahat ng may pananagutan sa mga paglabag sa batas. International Humanitarian Law tungkol sa giyera sibil sa Sierra Leone sa pagitan ng 1991 at 2002.