מועצת הביטחון של האו"ם (UNSC)

האו"ם (ארגון האו"ם) הוא ארגון שמטרתו העיקרית היא למנוע אירועים המשפיעים על החברה הבינלאומית באמצעות מנגנונים שונים, תוך התייחסות למה שקרה בשואה. בתוך אותה מערכת של האו"ם, מועצת הביטחון היא המוסד המופקד על הבטחת שלום וביטחון בינלאומיים, מסיבה זו ניסתה לאחד נציגות חשובה. בתוך החברים שיש להם זכות וטו ולהישאר במועצה. נכון לעכשיו, צרפת, בריטניה, רוסיה, ארצות הברית וסין חברות בקבע במועצת הביטחון.  במובן זה, אמנת האומות המאוחדות מספקת את הדברים הבאים: 

 

מאמר 23

מועצת הביטחון תורכב מחמישה עשר מחברי האומות המאוחדות. הרפובליקה הסינית, צרפת, איחוד הרפובליקות הסובייליסטיות הסובייטיות, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד וארצות הברית של אמריקה יהיו חברים קבועים במועצת הביטחון. האסיפה הכללית תבחר עשרה חברים נוספים באומות המאוחדות להיות חברים שאינם קבועים במועצת הביטחון, תוך שימת לב מיוחדת, ראשית כל, לתרומתם של חברי האומות המאוחדות לקיום שלום וביטחון בינלאומיים. למטרות האחרות של הארגון, כמו גם להתפלגות גיאוגרפית שוויונית.

החברים שאינם קבועים במועצת הביטחון ייבחרו לתקופה של שנתיים. בבחירות הראשונות של חברים שאינם קבועים שנערכו לאחר שמספר חברי מועצת הביטחון הוגדל מאחת עשרה לחמש עשרה, שניים מתוך ארבעת החברים החדשים ייבחרו לתקופה של שנה. החברים היוצאים לא יהיו זכאים מחדש לקדנציה שלאחר מכן. לכל חבר במועצת הביטחון יהיה נציג.


מאמר 24

על מנת להבטיח פעולה מהירה ואפקטיבית של האומות המאוחדות, חבריה מעניקים למועצת הביטחון את האחריות העיקרית לשמירה על שלום וביטחון בינלאומיים, ומכירים בכך שמועצת הביטחון פועלת מטעמם בביצוע התפקידים המטילים את האחריות על אוֹתוֹ.

במילוי תפקידים אלה, מועצת הביטחון תמשיך בהתאם למטרות ועקרונות האומות המאוחדות. הסמכויות המוענקות למועצת הביטחון לביצוע תפקידים אלה מוגדרות בפרקים VI, VII, VIII ו- XII.

מועצת הביטחון תגיש בפני האסיפה הכללית לשיקוליה דוחות שנתיים ובמידת הצורך דוחות מיוחדים.

מאמר 25

חברי האו"ם מסכימים לקבל ולקיים את החלטות מועצת הביטחון בהתאם לאמנה זו.

מאמר 26

על מנת לקדם כינון ושמירה על שלום וביטחון בינלאומי תוך הפחתה מועטה ככל האפשר של המשאבים האנושיים והכלכליים בעולם לעבר חימוש, מועצת הביטחון תהיה אחראית בסיוע ועדת המטה הצבאית כאמור בסעיף 1. , עיבוד התוכניות שיוגשו לחברי האומות המאוחדות להקמת מערכת הסדרת חימוש.

מאמר 27

לכל חבר במועצת הביטחון יהיה קול אחד. החלטות מועצת הביטחון בעניינים פרוצדורליים יתקבלו בהצבעה חיובית של תשעה חברים. החלטות מועצת הביטחון בכל שאר השאלות יתקבלו בהצבעה חיובית של תשעה חברים, כולל הצבעות חיוביות של כל חברי הקבע; אך בהחלטות המתקבלות לפי פרק ו 'ופסקה 3 לסעיף 52, הצד לסכסוך יימנע מהצבעה.

מאמר 28

מועצת הביטחון תתארגן כך שתוכל לתפקד ברציפות. לשם כך, לכל חבר במועצת הביטחון יהיה נציגו במטה הארגון בכל עת. מועצת הביטחון תקיים ישיבות תקופתיות בהן כל אחד מחבריה רשאי, אם תרצה בכך, להיות מיוצג על ידי חבר ממשלתו או על ידי נציג אחר שהוגדר במיוחד. מועצת הביטחון רשאית לקיים ישיבות בכל מקום, מחוץ למטה הארגון, שתמצא לנכון ביותר להקל על עבודתו.

מאמר 29

מועצת הביטחון רשאית להקים את גופי הבת שהיא רואה לדעתם נחוצים לביצוע תפקידיה.

מאמר 30

מועצת הביטחון תוציא תקנות משלה, אשר יקבעו את שיטת בחירת הנשיא שלה.

מאמר 31

כל חבר באומות המאוחדות שאינו חבר במועצת הביטחון רשאי להשתתף ללא זכות הצבעה בדיון בכל נושא שהובא בפני מועצת הביטחון כאשר האחרון סבור כי האינטרסים של אותו חבר מושפעים באופן מיוחד.

מאמר 32

חבר האומות המאוחדות שאין לו מושב במועצת הביטחון או המדינה שאינה חברה באו"ם, אם היא צד לסכסוך שמועצת הביטחון שוקלת עליו, יוזמן להשתתף בלי זכות ההצבעה בדיונים הקשורים למחלוקת האמורה. מועצת הביטחון תקבע את התנאים שהיא רואה להוגנים להשתתפות מדינות שאינן חברות באו"ם.

Recursos