המועצה הכלכלית והחברתית (ECOSOC) של ארגון האומות המאוחדות

המועצה הכלכלית והחברתית (ECOSOC) היא גוף האומות המאוחדות המופקד על הכנת דו"חות חברתיים, כלכליים, תרבותיים, חינוכיים ובריאותיים, ובתורו, מהווה תמיכה לתיאום עבודת האסיפה הכללית בנושאים שבסמכותה, וכן תיאום הכספים, הסוכנויות והתוכניות שפותחו על ידי האו"ם. ה- ECOSOC הוא אחד האיברים הפנימיים של האו"ם, והוא נוצר עם חתימת אמנת סן פרנסיסקו או אמנת האו"ם.

במובן זה, האמנה הנ"ל קובעת את הדברים הבאים: 

סעיף 61

המועצה הכלכלית והחברתית תורכב מחמישים וארבעה חברי האומות המאוחדות שנבחרו על ידי האסיפה הכללית. למעט הקבוע בסעיף 3, שמונה עשרה חברי המועצה הכלכלית והחברתית ייבחרו בכל שנה לתקופה של שלוש שנים. החברים היוצאים יהיו זכאים מחדש לקדנציה שלאחר מכן. בבחירות הראשונות שנערכו לאחר שמספר חברי המועצה הכלכלית והחברתית הוגדל מעשרים ושבע לחמישים וארבע, בנוסף לחברים שנבחרו להחליף את תשעת החברים שתקופת כהונם תסתיים בסוף אותה שנה, הם יבחרו עוד עשרים ושבעה חברים. המנדט של תשעה מתוך עשרים ושבעה חברים נוספים שנבחרו כך יפוג לאחר שנה ושל תשעה חברים נוספים לאחר שנתיים, בהתאם להוראות שהאסיפה הכללית. לכל חבר במועצה הכלכלית והחברתית יהיה נציג אחד.

סעיף 62 

1. המועצה הכלכלית והחברתית רשאית לערוך או ליזום מחקרים ודיווחים הנוגעים לעניינים בינלאומיים בעלי אופי כלכלי, חברתי, תרבותי, חינוכי ובריאותי, ונושאים קשורים אחרים, ולהמליץ ​​על עצמים כאלה בפני האסיפה הכללית, לחברי האומות המאוחדות והסוכנויות המתמחות הנוגעות בדבר. 

2. המועצה הכלכלית והחברתית רשאית להמליץ ​​על מנת לקדם את הכבוד לזכויות האדם ולחירויות היסוד של כולם, ואת האפקטיביות של זכויות וחירויות כאלה. 

3. המועצה הכלכלית והחברתית רשאית לגבש טיוטות לאמנות בנושאים שבסמכותה להגישן לאסיפה הכללית. 

4. המועצה הכלכלית והחברתית רשאית לכנס, בהתאם לכללים שקבע הארגון, ועידות בינלאומיות בנושאים שבסמכותה.

סעיף 63

1. המועצה הכלכלית והחברתית רשאית לסכם עם כל אחד מהארגונים המתמחים האמורים בסעיף 57, הסכמים שבאמצעותם נקבעים התנאים לפיהם הארגונים האמורים יקושרו עם הארגון. הסכמים כאלה יהיו כפופים לאישור האסיפה הכללית.

2. המועצה הכלכלית והחברתית רשאית לתאם את פעילות הסוכנויות המתמחות באמצעות התייעצויות עימם ובהמלצות אליהן, וכן באמצעות המלצות לאסיפה הכללית ולחברי האומות המאוחדות.

סעיף 64

1. המועצה הכלכלית והחברתית רשאית לנקוט באמצעים מתאימים להשגת דוחות תקופתיים מהסוכנויות המתמחות. היא רשאית גם לקבוע הסדרים עם חברי האומות המאוחדות ועם הגורמים המתמחים להשיג דוחות על הצעדים שננקטו בכדי להוציא לפועל המלצות משלה ועל אלה שהועדה האסיפה הכללית בנושאים שבסמכות המועצה.

2. המועצה הכלכלית והחברתית רשאית להעביר לאסיפה הכללית את תצפיותיה בדוחות האמורים. 

סעיף 65

המועצה הכלכלית והחברתית רשאית למסור מידע למועצת הביטחון ותתן לה את הסיוע שהיא מבקשת.

סעיף 66

1. המועצה הכלכלית והחברתית תבצע את התפקידים שבסמכותה ביחס למילוי המלצות האסיפה הכללית.

2. המועצה הכלכלית והחברתית רשאית לספק, באישור האסיפה הכללית, את השירותים המבוקשים על ידי חברי האומות המאוחדות והסוכנויות המתמחות.

3. המועצה הכלכלית והחברתית תבצע את התפקידים האחרים שנקבעו בחלקים אחרים של אמנה זו או כפי שהוקצתה על ידי האסיפה הכללית.

סעיף 67

1. לכל חבר במועצה הכלכלית והחברתית יהיה קול אחד.

2. החלטות המועצה הכלכלית והחברתית יתקבלו ברוב החברים הנוכחים ומצביעים.

סעיף 68

המועצה הכלכלית והחברתית תקבע עמלות למען הסדר הכלכלי והחברתי ולקידום זכויות האדם, וכן את העמלות האחרות הדרושות לביצוע תפקידיה.

סעיף 69

המועצה הכלכלית והחברתית תזמין כל חבר באו"ם להשתתף, ללא זכות הצבעה, בדיוניה בכל נושא שמעניין אותו חבר זה.    

סעיף 70

המועצה הכלכלית והחברתית רשאית לקבוע נציגי הסוכנויות המתמחות להשתתף, ללא זכות הצבעה, בדיוניה ובוועדות שהיא מקימה, וכי נציגיה שלה ישתתפו בדיוני אותן סוכנויות.  

סעיף 71

המועצה הכלכלית והחברתית רשאית לקבוע הסדרים מתאימים להתייעצויות עם ארגונים לא ממשלתיים העוסקים בעניינים שבסמכותה של המועצה. ניתן לערוך הסדרים אלה עם ארגונים בינלאומיים, ובמידת הצורך, עם ארגונים לאומיים, לאחר התייעצות עם חבר האומות המאוחדות.  

סעיף 72 

1. המועצה הכלכלית והחברתית תכתיב תקנות משלה, אשר יקבעו את שיטת בחירת נשיאה. 

2. המועצה הכלכלית והחברתית תתכנס במידת הצורך בהתאם לתקנותיה, שיכללו הוראות לכינוס מושבים על פי בקשת רוב חבריה.

Recursos