בית המשפט הבינלאומי לצדק

בית הדין הבינלאומי לצדק הוא גוף השיפוט החשוב ביותר של מערכת האומות המאוחדות (האו"ם) חוק אושרה כנספח ל אמנת סן פרנסיסקו או אמנת האומות המאוחדות בשנת 1945. בית המשפט ממשיך בעבודתו של בית הדין הקבוע לצדק בינלאומי, כדרך למעקב אחר המנגנון השיפוטי הבינלאומי, גם כדרך להעריך את עבודתו הראויה לשבח של בית הדין הקבוע.

במובן זה, אמנת האומות המאוחדות קבעה:

סעיף 92 בית הדין הבינלאומי לצדק יהיה הארגון השיפוטי העיקרי של האומות המאוחדות; יפעל בהתאם ל חוק נספח, המבוסס על בית המשפט הקבוע לצדק בינלאומי, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מאמנה זו. 

סעיף 93 1. כל חברי האומות המאוחדות הם צד ipso facto לחוקת בית הדין הבינלאומי לצדק. 2. מדינה שאיננה חברה באו"ם רשאית להיות צד בחוקת בית הדין הבינלאומי לצד התנאים שקבעה האסיפה הכללית בכל מקרה לפי המלצת מועצת הביטחון. 

סעיף 94 1. כל חבר באומות המאוחדות מתחייב לקיים את החלטת בית הדין הבינלאומי בכל התדיינות שהוא צד לה. 2. אם אחד מהצדדים לסכסוך לא מקיים את ההתחייבויות המוטלות על ידי פסיקת בית המשפט, הצד השני רשאי לפנות למועצת הביטחון, אשר רשאית, אם תמצא צורך בכך, להמליץ ​​או להגיש צעדים עם מושא לביצוע פסק הדין. 

סעיף 95 אף אחת מהוראות אמנה זו איננה מונעת מחברי האומות המאוחדות להפקיד את יישוב חילוקי הדעות בידי ערכאות אחרות מכוח הסכמים שכבר קיימים או עשויים להסתיים בעתיד. 

סעיף 96 1. האסיפה הכללית או מועצת הביטחון רשאים לבקש מבית הדין הבינלאומי לצדק לתת חוות דעת מייעצת בכל שאלה משפטית. 2. הארגונים האחרים של האומות המאוחדות והסוכנויות המתמחות שבכל עת מוסמכים לכך על ידי האסיפה הכללית, רשאים גם לבקש חוות דעת מייעצות מבית המשפט בשאלות משפטיות המתעוררות בתחום פעילותם.

משאבים