Ang Economic and Social Council (ECOSOC) ng United Nations Organization

Ang Economic and Social Council (ECOSOC) ay ang katawan ng United Nations na namumuno sa paghahanda ng mga ulat sa lipunan, pang-ekonomiya, pangkulturang, pang-edukasyon at pangkalusugan, at bilang karagdagan, ay kumakatawan sa isang suporta upang maiugnay ang gawain ng General Assembly sa mga bagay na nasa kanyang kakayahan, bilang pati na rin ang pagsasaayos ng mga pondo, ahensya at programa na binuo ng United Nations. Ang ECOSOC ay isa sa mga panloob na organo ng United Nations, umusbong ito sa paglagda ng Charter of San Francisco o Charter ng United Nations.

Sa puntong ito, inireseta ng nabanggit na Charter ang mga sumusunod: 

Artikulo 61

Ang Economic and Social Council ay binubuo ng limampu't apat na Miyembro ng United Nations na inihalal ng General Assembly. Maliban sa inireseta sa talata 3, labing walong miyembro ng Economic and Social Council ay dapat ihalal bawat taon sa loob ng tatlong taon. Ang mga papalabas na miyembro ay magiging karapat-dapat muli para sa kasunod na term. Sa unang halalan na gaganapin matapos ang bilang ng mga miyembro ng Economic and Social Council ay nadagdagan mula dalawampu't pito hanggang limampu't apat, bilang karagdagan sa mga kasapi na nahalal upang palitan ang siyam na kasapi na ang termino ay magwawakas sa pagtatapos ng taong iyon, dalawampu't -pito pang mga kasapi ang ihahalal. Ang mandato ng siyam sa dalawampu't pitong karagdagang mga kasapi na ito ay nahalal ay mag-e-expire pagkatapos ng isang taon at ng siyam pang iba pang mga miyembro pagkatapos ng dalawang taon, alinsunod sa mga probisyon na inilabas ng General Assembly. Ang bawat miyembro ng Economic and Social Council ay dapat magkaroon ng isang kinatawan.

Artikulo 62 

1. Ang Economic and Social Council ay maaaring gumawa o magpasimula ng mga pag-aaral at ulat tungkol sa mga pang-internasyonal na usapin na may likas na pang-ekonomiya, panlipunan, pangkulturang, pang-edukasyon at pangkalusugan, at iba pang mga kaugnay na usapin, at magrekomenda ng mga nasabing usapin sa General Assembly, sa mga Miyembro ng ang United Nations at ang mga dalubhasang ahensya na nababahala. 

2. Ang Economic and Social Council ay maaaring gumawa ng mga rekomendasyon upang maitaguyod ang paggalang sa mga karapatang pantao at pangunahing mga kalayaan ng lahat, at ang bisa ng naturang mga karapatan at kalayaan. 

3. Ang Sangguniang Pangkabuhayan at Panlipunan ay maaaring bumalangkas ng mga draft na kombensyon patungkol sa mga usapin sa loob ng kakayahan nitong isumite sa General Assembly. 

4. Ang Economic and Social Council ay maaaring magtipon, alinsunod sa mga patakaran na inireseta ng Organisasyon, mga pandaigdigang kumperensya tungkol sa mga bagay na nasa loob ng kakayahan nito.

Artikulo 63

1. Ang Konseho ng Pangkabuhayan at Panlipunan ay maaaring tapusin sa alinman sa mga dalubhasang samahan na tinukoy sa Artikulo 57, mga kasunduan sa pamamagitan ng kung saan ang mga kundisyon na kung saan ang mga nasabing samahan ay maiuugnay sa Samahan ay naitatag. Ang mga nasabing kasunduan ay sasailalim sa pag-apruba ng General Assembly.

2. Ang Economic at Social Council ay maaaring iugnay ang mga gawain ng mga dalubhasang ahensya sa pamamagitan ng pagkonsulta sa kanila at paggawa ng mga rekomendasyon sa kanila, pati na rin sa pamamagitan ng paggawa ng mga rekomendasyon sa General Assembly at sa mga Miyembro ng United Nations.

Artikulo 64

1. Ang Economic and Social Council ay maaaring gumawa ng naaangkop na mga hakbang upang makakuha ng mga pana-panahong ulat mula sa mga dalubhasang ahensya. Maaari rin itong gumawa ng mga pagsasaayos kasama ang mga Miyembro ng United Nations at kasama ang mga dalubhasang ahensya upang makakuha ng mga ulat tungkol sa mga hakbang na ginawa upang maisakatuparan ang sarili nitong mga rekomendasyon at ang mga ginawa ng Pangkalahatang Asamblea tungkol sa mga bagay na nasa kakayahan ng Konseho.

2. Ang Economic and Social Council ay maaaring makipag-usap sa General Assembly ng mga obserbasyon nito sa nasabing mga ulat. 

Artikulo 65

Ang Economic and Social Council ay maaaring magbigay ng impormasyon sa Security Council at dapat bigyan ito ng tulong na hiniling nito.

Artikulo 66

1. Dapat isagawa ng Sangguniang Pang-ekonomiya at Panlipunan ang mga pagpapaandar na sumasailalim sa kakayahan nito na may kaugnayan sa katuparan ng mga rekomendasyon ng General Assembly.

2. Ang Economic and Social Council ay maaaring magbigay, na may pag-apruba ng General Assembly, ng mga serbisyong hiniling ng mga Miyembro ng United Nations at ng mga pinasadyang ahensya.

3. Ang Economic and Social Council ay dapat gampanan ang iba pang mga tungkulin na inireseta sa iba pang mga bahagi ng Charter na ito o tulad ng itinalaga ng General Assembly.

Artikulo 67

1. Ang bawat kasapi ng Economic and Social Council ay magkakaroon ng isang boto.

2. Ang mga desisyon ng Sangguniang Pangkabuhayan at Panlipunan ay dapat gawin ng isang nakararami ng mga kasapi na naroroon at bumoto.

Artikulo 68

Ang Economic and Social Council ay magtatatag ng mga komisyon para sa kaayusang pang-ekonomiya at panlipunan at para sa pagsusulong ng mga karapatang pantao, pati na rin ang iba pang mga komisyon na kinakailangan para sa pagganap ng mga tungkulin nito.

Artikulo 69

Mag-aanyaya ang Sangguniang Pangkabuhayan at Panlipunan ng sinumang Miyembro ng United Nations na lumahok, nang walang karapatang bumoto, sa mga pagsasaalang-alang sa anumang bagay na may partikular na interes sa Miyembro na iyon.    

Artikulo 70

Ang Economic and Social Council ay maaaring gumawa ng mga kaayusan para sa mga kinatawan ng mga dalubhasang ahensya na lumahok, nang walang karapatang bumoto, sa mga pagsasaalang-alang at sa mga komisyon na itinatag nito, at para sa kanilang sariling mga kinatawan na lumahok sa mga pagsasaalang-alang ng mga ahensya na iyon.  

Artikulo 71

Ang Sangguniang Pangkabuhayan at Panlipunan ay maaaring gumawa ng naaangkop na mga kaayusan para sa mga konsulta sa mga organisasyong hindi pang-gobyerno na tumatalakay sa mga usapin sa loob ng kakayahan ng Konseho. Ang mga nasabing kaayusan ay maaaring gawin sa mga pang-internasyonal na samahan at, kung naaangkop, sa mga pambansang samahan, pagkatapos ng konsulta sa kani-kanilang Miyembro ng United Nations.  

Artikulo 72 

1. Ang Konseho ng Pangkabuhayan at Panlipunan ay magdidikta ng sarili nitong mga regulasyon, na magtatatag ng pamamaraan ng pagpili ng Pangulo nito. 

2. Ang Economic and Social Council ay magtatagpo kung kinakailangan alinsunod sa mga regulasyon nito, na kung saan ay isasama ang mga probisyon para sa mga sesyon ng pagtawag kapag hiniling ng karamihan sa mga miyembro nito.

Kayamanan
AfrikaansArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFilipinoFrenchGermanHebrewHindiItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish